Jak zostać mieszkańcem DPS

W celu uzyskania skierowania do tutejszego Domu należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania i złożyć tam podanie o umieszczenie w DPS ul. Krucza 32 w Ciechanowie.

Na podstawie zebranej dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą i decyzję o odpłatności za pobyt w DPS.

Średni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej ogłasza Starosta w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nie póżniej niż do 31 marca kazdego roku. Corocznie koszt ten ulega zmianie.

Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania i jest ustalany przez Starostę ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

  • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu netto (emerytury, renty, zasiłku)
  • małżonek, rodzina (gdy takowa jest – dzieci, wnuki) – według umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli:
    • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, gdy jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
    • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie, gdy posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
  • gmina, z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę

Szczegółowych informacji o warunkach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 udzielają Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz pracownicy socjalni Naszego Domu.